Dronai augalininkystėje – esame kelio pradžioje


Remiantis Lietuvoje galiojančiu teisiniu reguliavimu, augalų apsaugos produktus purkšti iš oro draudžiama, išskyrus tam tikrus  atvejus, kai  kenksmingųjų organizmų kitais būdais neįmanoma sunaikinti ar kontroliuoti jų plitimo naudojant antžeminę apdorojimo įrangą. Purškiant augalų apsaugos produktus iš oro, poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai turi būti mažesnis, negu naudojant antžeminę apdorojimo įrangą; kai VAT įvertina konkretaus augalų apsaugos produkto, kuris reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatyta tvarka įregistruotas Lietuvos Respublikoje, keliamą riziką, purškiant jį iš oro, ir patvirtina, kad galima jį purkšti iš oro;  augalų apsaugos produktų operatorius, purškiantis augalų apsaugos produktus iš oro, turi augalų apsaugos pažymėjimą ar kitą jam prilyginamą Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotą pažymėjimą; fiziniai ir juridiniai asmenys, atliekantys skrydžius, atitinka kituose teisės aktuose išdėstytus reikalavimus;  fiziniai ir juridiniai asmenys purškia augalų apsaugos produktus iš oro su patikrinta apdorojimo įranga;  orlaiviuose yra sumontuota apdorojimo įranga, kurios technologija sumažina augalų apsaugos produktų purškimo slinkį (dulksną).

Draudžiama urbanizuotose teritorijose augalų apsaugos produktus purkšti iš oro. Purškimui iš oro būtinas vienkartinis leidimas.

Esmė tame, kad šiandien tiek purškimai iš orlaivio, tiek iš bepilotės skaidyklės yra traktuojami vienodai – purškimas iš oro.  Šiandien Lietuvoje  yra registruotas tik vienas biopesticidas- mikrobiologinis produktas- miškams, kuris gali būti purškiamas iš oro, aišku, turint visus kitus leidimus.

Augalų apsaugos produkto registracijos metu patvirtinamas jo naudojimo reglamentas- naudojimo norma, tirpalo/vandens kiekis į hektarą, naudojimo apribojimai. Įprastai naudojant produktus antžeminiais įrenginiais, vandens kiekis svyruoja kelių šimtų litrų ribose, dronų gamintojai rašo, kad hektarui užtenka vos kelių litrų vandens, reiškia purškiama labai koncentruotų tirpalu, todėl akivaizdu, kad tokie dalykai kaip galimas fitotoksiškumas irgi turi būti įvertinti.

Birželio 22 d. Europos Komisija paskelbė Tausaus pesticidų naudojimo reglamento projektą. Projekte jau yra siūloma išskirti atskirą augalų apsaugos produktų skleidimo įrangos kategoriją – bepilotes skraidykles. Projekto 21 straipsnyje numatyti reikalavimai purškimui iš bepilotės skraidyklės, Vienas iš daug išvardintų sąlygų yra, kad valstybėje narėje būtų registruotas augalų apsaugos produktas, pritaikytas ypatingai mažam vandens kiekiui. Aš neturiu informacijos, kad  Lietuvoje būtų atliekami tokių produktų efektyvumo tyrimai, siekiant užregistruoti naujas produktų formas.

Atsiradus techniniam sprendimui, bus poreikis, atsiras ir tam pritaikytos produktų formuliacijos. Šiandien Europoje dar esame kelio pradžioje, siekiant pritaikyti dronų technologiją augalų apsaugos produktų skleidimui.

Comments are disabled.