Apie LAAA

Lietuvos augalų apsaugos asociacija (LAAA) įkurta 1999 m. rugpjūčio 13 d.

Lietuvos augalų apsaugos asociacija kartu su valdžios institucijomis ir socialiniais partneriais siekia, kad Lietuvoje būtų prieinami saugūs ir efektyvūs augalų apsaugos produktai, jie būtų naudojami pagal tausios žemdirbystės principus, mažinant poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, ir tai leistų sudaryti sąlygas, kad vartotojus pasiektų kokybiški ir saugūs maisto produktai.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir pradėjus kurtis pirmosioms augalų apsaugos gamintojų atstovybėms ir augalų apsaugos produktų platinimo firmoms, paaiškėjo, kad yra daug bendrų interesų, kuriuos derėtų atstovauti drauge. Siekiant šių tikslų, 1999 m. rugpjūčio 13 d. įkurta Augalų apsaugos priemonių gamintojų ir importuotojų asociacija, kurios prezidentu išrinktas dr. Vytautas Rauckis. Pagrindiniai tuometinės asociacijos tikslai buvo augalų apsaugos rinkos dalyviams padėti suprasti teisės aktų painiavą ir pereinamojo laikotarpio neapibrėžtumus.

Metams bėgant, asociacijos tikslų ir uždavinių daugėjo, todėl prireikė aiškiau apibrėžti asociacijos tikslus ir numatyti prioritetines veiklos sritis. 2005 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija patenkino Augalų apsaugos priemonių gamintojų ir importuotojų asociacijos prašymą suteikti teisę naudoti Lietuvos vardą asociacijos pavadinime ir leido registruoti naująjį asociacijos pavadinimą – Lietuvos augalų apsaugos asociacija. Tuo metu įregistruoti ir naujieji asociacijos įstatai, kurie papildė asociacijos interesų sritį rūpinimusi asociacijos narių, ūkininkų ir kitų augalų apsaugos produktų naudotojų švietimu šioje srityje, pavedė organizuoti konferencijas, seminarus, mokymus ir propaguoti geros augalų apsaugos praktikos būdus.

Mūsų tikslas – atstovauti narių interesams institucijose siekiant geresnio reglamentavimo praktikos taikymo augalų apsaugos srityje. Vienas iš pagrindinių  tikslų – siekti, kad ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniuose teisės aktuose būtų įtvirtintos geros augalų apsaugos praktikos nuostatos, įskaitant geros žemdirbystės praktikos nuostatas, saugaus augalų apsaugos produktų naudojimo iniciatyvą ir kitus tvaraus ūkininkavimo aspektus.

Įgyvendindami šiuos tikslus

  • tiekiame pasiūlymus ir pastabas teisės aktų projektams, dalyvaujame teisės aktų, reglamentuojančių augalų apsaugą, teisėkūros procese.
  • organizuojame asociacijos nariams, ūkininkams ir kitiems augalų apsaugos produktų naudotojams konferencijas, mokymus, kursus;
  • propaguojame geros augalų apsaugos praktikos būdus,
  • dalyvaujame rengiant ir įgyvendinant darnaus žemės ūkio projektus;
  • dalyvaujame rengiant ir įgyvendinant aplinkosauginius (vandens ir dirvožemio apsaugos, pakuočių tvarkymo) projektus;
  • inicijuojame augalų apsaugos produktų tvarkymo (gamybos, registravimo, įvežimo, tranzito, saugojimo, prekybos, naudojimo ir kt.) reikalavimų pažeidimų tyrimus;
  • kaupiame ir teikiame asociacijos nariams reikalingą teisinę, mokslinę ir kitą informaciją;

Mes siekiame

  • bendradarbiauti su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, kurių kompetencijai priskirtas augalų apsaugos problemų sprendimas, augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai pažeidimų kontrolė, administracinis ir baudžiamasis persekiojimas;
  • bendradarbiauti su mokslo ir mokymo institucijomis, žemdirbių savivaldos ir visuomeninėmis organizacijomis, visais suinteresuotaisiais asmenimis, kurie prisideda prie augalų apsaugos, tvarios žemdirbystės ir aplinkos apsaugos projektų ir(ar) šių sričių problemų sprendimo;
  • bendradarbiauti su užsienio šalių organizacijomis, sprendžiančiomis augalų apsaugos ir darnaus žemės ūkio problemas siekdami perimti ir įdiegti jų patirtį.