Teisės aktai ir dokumentai

Pabrėžiame, kad  tik oficialiuose teisės aktų registruose (https://eur-lex.europa.eu  ir https://www.e-tar.lt) paskelbti teisės aktų tekstai yra originalūs.

ES teisės aktai

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)

Šiuo reglamentu nustatomi bendrieji cheminių medžiagų ir mišinių tvarkymo reikalavimai ir užtikrinami aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, taip pat laisvą cheminių medžiagų – atskirų ir esančių preparatų ar gaminių sudėtyje – judėjimą, didina konkurencingumą ir skatinamos inovacijas.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP)

Šiuo reglamentu nustatomi cheminių medžiagų klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo principai ir  užtikrinama aukšto lygio žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga, taip pat laisvas cheminių medžiagų, mišinių ir tam tikrų konkrečių gaminių judėjimas, didina konkurencingumą ir skatina inovacijas.

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 540/2011 (veikliųjų medžiagų sąrašas)

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 283/2013 (duomenų apie veikliąsias medžiagas pateikimo reikalavimai)

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 284/2013 (duomenų apie augalų apsaugos produktų pateikimo reikalavimai)

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 546/2011 (vertinimo ir registravimo principai)

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 547/2011 (ženklinimas)

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 485/2013 (klotianidinas, tiametoksamas, imidaklopridas)

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/128 EB (tausus pesticidų naudojimas)

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/625 (oficiali kontrolė)

LR TEISĖS AKTAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUGALŲ APSAUGOS  ĮSTATYMAS

Šis įstatymas nustato fizinių asmenų ir Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtų juridinių asmenų arba kitų organizacijų ar jų padalinių (toliau – fiziniai ir juridiniai asmenys) veiklą, susijusią su augalų apsaugos produktų veiksmingumo bandymų praktika, augalų apsaugos produktų, jų priedų registravimu, augalų apsaugos produktų įvežimu iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių, augalų apsaugos produktų įvežimu į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių, vežimu, saugojimu, naudojimu, augalų apsaugos produktų purškimu iš oro, tiekimu rinkai, ir tokios veiklos priežiūrą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ ĮSTATYMAS

Šis įstatymas nustato bendruosius cheminių medžiagų – atskirų ir preparatų ar gaminių sudėtyje esančių – ir cheminių preparatų gamybos, tiekimo rinkai, naudojimo, taip pat cheminių augalų apsaugos ir biocidinių produktų tiekimo rinkai ir kitokio jų tvarkymo reikalavimus; fizinių ir juridinių asmenų (įskaitant užsienio valstybių juridinius asmenis ir kitas organizacijas, jų padalinius), tiekiančių rinkai ar kitaip tvarkančių chemines medžiagas ir preparatus, pareigas ir teises, valstybės institucijų funkcijas cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo valstybinio valdymo srityje.

LETUVOS RESPUBLIKOS NUODINGŲJŲ MEDŽIAGŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAS

Šis įstatymas nustato pagrindines veiklos, susijusios su nuodingomis medžiagomis, vykdymo sąlygas, leidimų vykdyti šią veiklą turėtojų pareigas ir šios veiklos priežiūrą, siekiant apsaugoti žmonių gyvybę ir sveikatą nuo galimo neigiamo nuodingųjų medžiagų poveikio.

VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ

DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

DĖL VALSTYBINĖS PRODUKTŲ SAUGOS EKSPERTIZĖS ATLIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS

Žemės ūkio ministro įsakymai

DĖL GEROSIOS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ VEIKSMINGUMO BANDYMŲ PRAKTIKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

DĖL LEIDIMŲ PREKIAUTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAIS, TAPAČIAIS LIETUVOS RESPUBLIKOJE REGISTRUOTIEMS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAMS

DĖL MAŽAIS PLOTAIS AUGINAMŲ AUGALŲ SĄRAŠO IR RIBOTO AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ  NAUDOJIMO

DĖL AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ REGISTRACIJOS PATARIAMOJO KOMITETO SUDARYMO IR JO DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

DĖL GEROSIOS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ VEIKSMINGUMO BANDYMŲ PRAKTIKOS SERTIFIKATŲ 

DĖL AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ SAUGOJIMO, TIEKIMO RINKAI, NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

DĖL GEROS AUGALŲ APSAUGOS PRAKTIKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

DĖL MAŽAIS PLOTAIS AUGINAMŲ AUGALŲ SĄRAŠO IR RIBOTO AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ NAUDOJIMO PASKIRČIŲ TVARKOS

DĖL APDOROJIMO AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAIS ĮRANGOS TECHNINĖS APŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

AUGALŲ APSAUGOS PLANAS

Augalų apsaugos plano paskirtis – nustatyti tausų, racionalų, saugų ir atsakingą augalų apsaugos produktų naudojimą.

VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLĖS

VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠ NE ES VALSTYBIŲ

AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ PLATINIMO LEIDIMŲ IŠDAVIMO, JŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO, GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLĖS

AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ ĮVEŽIMO, VEŽIMO TAISYKLĖS

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai

DĖL SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLŲ NAUDOJIMO DARBOVIETĖSE NUOSTATŲ

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymai

LEIDIMŲ IŠIMTIES TVARKA TIEKTI Į RINKĄ AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS NE ILGESNIAM KAIP 120 DIENŲ NAUDOJIMO LAIKOTARPIUI IŠDAVIMO TAISYKLĖS

DĖL AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ REGISTRACIJOS PARAIŠKOS PAGAL EP IR ET REGLAMENTĄ (EB) NR. 1107/2009 FORMOS PATVIRTINIMO

DĖL LEIDIMO MOKSLINIŲ TYRIMŲ AR TECHNOLOGINĖS PLĖTROS TIKSLAIS ATLIKTI NEĮREGISTRUOTŲ AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ EKSPERIMENTUS AR BANDYMUS

DĖL PRAŠYMO IŠDUOTI LEIDIMĄ PREKIAUTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAIS

DĖL PRAŠYMO NAUDOTI ASMENINĖMS REIKMĖMS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS

DĖL PRAŠYMO IŠDUOTI GEROSIOS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ VEIKSMINGUMO BANDYMŲ PRAKTIKOS SERTIFIKATĄ

DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO

DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS SAUGANT, NAUDOJANT IR TIEKIANT RINKAI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS

DĖL INTEGRUOTOS KENKSMINGŲJŲ ORGANIZMŲ KONTROLĖS BENDRŲJŲ PRINCIPŲ

DĖL IŠIMTŲ IŠ APYVARTOS NEREGISTRUOTŲ IR FALSIFIKUOTŲ AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ REGISTRO FORMOS PATVIRTINIMO

DĖL VIENKARTINIO LEIDIMO ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ

DĖL LEIDIMO PLATINTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IR DEKLARACIJOS APIE KETINIMĄ VYKDYTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ PLATINIMO VEIKLĄ

DĖL VIENKARTINIO LEIDIMO PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO FORMOS PAVYZDŽIO IR PRAŠYMO IŠDUOTI VIENKARTINĮ LEIDIMĄ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO

DARNAUS VYSTYMOSI DOKUMENTAI

JUNGTINIŲ TAUTŲ DARNAUS VYSTYMOSI DARBOTVARKĖS IKI 2030 METŲ