Augalų apsaugos produktai

Kaip yra valdoma asociacija?

Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Asociacija savo veiklą grindžia asociacijos įstatais.

Asociacijos valdymo struktūra: visuotinis narių susirinkimas, prezidentas ir prezidiumas, direktorius.

Kokios prezidiumo užduotys?

Asociacijos prezidiumas yra kolegialus Asociacijos valdymo organas

Prezidiumą sudaro 5 nariai, kuriuos 2 metų laikotarpiu renka visuotinis narių susirinkimas. Prezidiumo nariai renkami iš asociacijos narių pasiūlytų asmenų. Prezidiumui vadovauja prezidentas, kurį išrenka prezidiumas. Prezidiumas savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą kadencijos laiką arba iki bus išrinktas naujas prezidiumas. Prezidiumo nario kadencijų skaičius neribojamas.

Prezidiumas vykdo pavestas funkcijas vadovaudamasi Prezidiumo darbo reglamentu
  • siūlo metinę asociacijos veiklos programą ir tikslines programas;
  • nagrinėja ir svarsto tikslines asociacijos vykdomas programas. Tvirtina tikslinių programų vykdymo planą ir lėšų paskirstymą šioms programoms. Prižiūri jų vykdymo eigą;
  • renka ir atšaukia direktorių, nustato jo darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Prezidiumas pritaria direktoriaus siūlomoms jo pavaduotojų, filialų ir atstovybių vadovų kandidatūroms,
  • nagrinėja ir svarsto direktoriaus pateiktą metinį asociacijos pajamų ir išlaidų sąmatos projektą (asociacijos biudžeto projektą), teikia jį tvirtinti visuotinam narių susirinkimui;
  • teikia išvadas visuotiniam narių susirinkimui dėl metinės finansinės atskaitomybės ir asociacijos veiklos ataskaitos;
  • teikia pasiūlymus bei rekomendacijas visuotiniam narių susirinkimui dėl metinio mokesčio ir tikslinių mokesčių dydžio, mokėjimo tvarkos ir teikia visuotiniam narių susirinkimui pasiūlymus dėl kitų jo kompetencijai priskirtų klausimų;
  • priima sprendimus dėl nuolatinių ir laikinų komisijų, darbo grupių sudarymo atskiriems asociacijos uždaviniams spręsti ir sprendimų ar dokumentų projektams ruošti, tvirtina nuolatinių ir laikinų komisijų, darbo grupių darbo tvarką.

Prezidiumo nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia prezidento balsas. Prezidiumo darbo tvarką nustato prezidiumo priimtas jo darbo reglamentas. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą Prezidiumą arba pavienius jo narius nesibaigus kadencijai. Prezidiumo narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs direktorių.

Preziudiumo nariai

2018 – 2019 m. kadencijos Prezidiumo nariai
Alma Dargvilaitė (UAB „Bayer“)
Oridijus Čaplikas (Syngenta polska Sp. Z.o.o)
Ingrida Kazlauskaitė (CortevaTM Agriscience)
Roma Laurinkienė (UAB „BASF“)
Erika Povilionienė (ADAMA Northern Europe)

Prezidentas

2018 – 2019 m. kadencijos prezidiumui vadovauja Prezidentė Roma Laurinkienė (UAB „BASF“)

Direktorius

Asociacijos direktorių skiria ir atleidžia prezidiumas. Direktorius organizuoja kasdienę asociacijos veiklą, siekdamas numatytų asociacijos tikslų įgyvendinimo, yra atsakinagas už metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir asociacijos veiklos ataskaitos parengimą, kitų asociacjos įstatuose ir direktoriaus pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.


Beveik du dešimtmečius asociacijos direktorės pareigas ėjo  Aušra Beniulienė. Nuo 2018 m. rugpjūčio asociacijos direktorės pareigas eina Zita Varanavičienė.